View this site with your device in "landscape" mode for the best experience.

Diversity Charter Sweden strives for a world where different ideas, knowledge, experiences and skills count for something. A world where difference is a valuable resource.

 • At AFRY we endorse diversity in all its forms.

  We want to attract people into our organization with different backgrounds and perspectives, because we know that it drives profitability, growth, innovation and joy.

  We are very happy to be a part of Diversity Charter Sweden! It is an excellent network of organisations that are sharing experiences, ideas and knowledge about inclusion and diversity.

  We still have a lots to learn and we are truly exited in meeting all of the representatives in Diversity Charter Sweden!

  – AFRY

 • "På Ahlsell är vi övertygade om att bolagets konkurrenskraft stärks genom mångfald. Det ökar kreativiteten och innovationskraften hos våra medarbetare och även möjligheten att förstå våra kunder på ett bättre sätt. Grupper med högre mångfald bidrar till ett bättre arbetsklimat och i slutändan att vi får roligare på jobbet. Således är inkludering en viktig aspekt för oss, att skapa förutsättningar för delaktighet för att alla ska kunna bidra fullt ut i verksamheten. Vi ska också verka för en kultur där det är enkelt att vara sig själv och nå sin fulla potential, genom öppenhet, visad respekt och omtanke om varandra.

  Vi kan redan se att våra insatser ger resultat, men vi behöver bli ännu bättre. Arbetet med mångfald och inkludering har inget slutdatum. Det är någonting som vi alltid måste ha med oss."

  – Ahlsell

 • AMF ser mångfald som en tillgång och ett medel för att åstadkomma en bättre verksamhet för våra kunder, genom att vi löser problem och utvecklar verksamheten med våra olika perspektiv. För oss handlar mångfald både om rätten att få vara sig själv och att dra nytta av tillgängliga kompetenser och erfarenheter. Som arbetsgivare ska vi verka medvetet och målinriktat för att alla ska ha samma arbetsvillkor, lika rättigheter och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen.”

  – AMF

 • Apoteket är ett omtyckt varumärke. Kombinationen av innovation, långa historia och hållbart företagande gör oss till ett företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården. Våra medarbetare är födda i 83 olika länder och talar tillsammans 57 språk. Mångfald hos oss bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökar Apotekets attraktionskraft. Vi tar vara på mångfalden och vi ser den som en stor fördel.

  – Apoteket AB

 • AuxiliRec arbetar aktivt med integration i samhället och det är därmed vårt uppdrag att se till att mångfald är en del av vår egen personalstyrka samt hos företagen som vi samarbetar med.

  Vi arbetar med personalrekrytering och kompetensutveckling hos kandidater och vi ser dagligen fördelarna med mångfald när det kommer till både företagsutveckling och utvecklingen i samhället.
  Med mångfald ser vi en variation av idéer, kompetens och erfarenheter!

  AuxiliRec

 • För Axfood är hållbarhetsfrågorna mycket viktiga för att attrahera och utveckla medarbetare. Mångfald och inkludering är i ständigt fokus med målet att spegla kundernas behov och att erbjuda lika möjligheter för alla. En god blandning av kompetenser och perspektiv ger fler infallsvinklar och genererar bättre resultat. Det handlar om långsiktig hållbarhet, affärsnytta och konkurrenskraft.

  – Axfood AB

 • We love diversity in all its forms! And we know that diversity has the potential to drive growth and innovation in any organisation. We also know that the benefits of diversity are only possible when there is inclusion.  Organisations need to actively create conditions where any type of diversity is not only acknowledged but also harnessed and celebrated.

  Therefore, we are very happy to have signed the Diversity Charter Sweden. We look forward to sharing experiences, insights and join discussions on diversity and inclusion with a great network of members – in Sweden and internationally.

  BBi Communication

 • "Att vara en arbetsplats som är öppen och inkluderande för alla är en nyckel för Beijer att fortsätta vår framgångsresa. Genom att vara medlem i Diversity Charter får vi ytterligare kunskaper och insikter. Vi vill vara bäst i branschen även inom mångfald."

  Beijer Byggmaterial AB

 •  

  Vi är ett kunskapsföretag som stödjer och åstadkommer förändring. Vi bidrar till våra kunders kompetensutveckling och arbetar från formulering av strategier till implementerad förändring. Delivering Change är vårt varumärkeslöfte och Förenkla förändring vår vision. Våra konsulters strävan är att åstadkomma förändring och att få det att ”hända”. Vi jobbar med att stärka våra kunders förmåga och att hantera den digitala kraften som påverkar all verksamhets-, affärs- och samhällsutveckling. Vi tror att kompetensutveckling och förändringsledning föder framgång i en värld som förändras allt snabbare. På BiTA arbetar vi därför med att kombinera dessa två perspektiv i konsult- och utbildningsleveransen.

  – BiTA

 • Blocket’s products are for everyone and so is our working environment. That is why a diverse and inclusive culture is a necessity for innovation and continued growth. Also - being fair and equal feels good in our hearts.

  With a network like this we will learn and inspire each other to get a more diverse, inclusive and sustainable society. Contributing even more. It feels great and we are so excited to be part of Diversity Charter.

  – Blocket

 • Bluestep omfamnar mångfald hos våra kunder såväl som hos våra medarbetare. Våra anställda har olika bakgrunder, vilket är en styrka då det underlättar förståelse för olika kunders situationer. Bolån är ett stort beslut för såväl kunden som för Bluestep, varför god kommunikation och förståelse är av största vikt.  Mångfald minskar barriärer och ökar förståelse generellt vilket är viktigt i vår verksamhet.”

  – Bluestep Bank AB

 • “Diversity widens our perspective and help us grow. As an employer, we have a responsibility to prevent all types of discrimination and create conditions in which each person can reach their full potential. At BNP Paribas, we strive to create an inclusive working environment, where everyone can display their talents without fear of discrimination on the basis of their origins, disability, sexual orientation, religion, gender or age.”

  BNP Paribas

 • "Diversity Boards vision är att föra in mer mångfald och förebilder i maktens korridorer. Målet är att få mer lönsamma bolag och organisationer genom affärsutveckling med fler perspektiv i ledande positioner. Därför är det en no brainer att gå med i Diversity Charter Sweden som har samma värdegrund."

  – Diversity Board

 • "Vi på DNB är övertygade om att en inkluderande arbetsplats är en trygg arbetsplats och att mångfald hjälper oss att ta vara på kompetens, stärker affären och ger oss fler perspektiv – vilket i sin tur skapar innovationskraft. Genom Diversity Charters nätverk vill vi aktivt bidra med våra erfarenheter, men också lära oss av andra för att hela tiden försöka ligga i framkant i detta långsiktiga arbete."

  – DNG Sverige AB

 • "Duni Group is happy to be part of Diversity Charter Sweden as well as in other part of Europe, our aim is to increase the knowledge and capability of creating a diverse and inclusive organization to reach our ambitious goals for becoming a trusted and circular sustainability leader by 2030."

  – Duni Group

 • "På Dustin vet vi att synliga och icke synliga olikheter ökar möjligheten för oss att skapa attraktiva erbjudanden för våra kunder. Det är viktigt för oss att vara en utvecklande och inkluderande arbetsplats där vi ser varandra och tar hand om varandra. Dessutom kan vi göra skillnad på samhällsnivå – genom leverantörer, distributörer, kunder och slutanvändare. Ju mer vi speglar samhället desto bättre kommer vi kunna ta oss an den uppgiften. På Dustin arbetar vi med strukturer för att minimera risken för godtyckliga beslut baserade på fördomar och vi har bland annat infört en anonymiserad rekryteringsprocess och en årlig lönekartläggning i samtliga länder där vi har verksamhet."

  – Dustin

 • ”Det är uppenbart att Diversity Charter Sweden erbjuder kunskap, inspiration och nätverk inom mångfaldsfrågor på en mycket hög nivå!
  Efter att ha deltagit i två välarrangerade evenemang under hösten 2020, så känns ett medlemskap helt självklart.
  Jag ser fram emot att tillsammans med föreningens medlemmar skapa mer lönsamma organisationer genom ökad mångfald och inkludering."

  – Dutt CSR Consulting AB

 • Som medlemmar i Diversity Charter Sweden ser vi stor potential med att lära av varandra inom näringslivet. Som medlem kan vi också tillsammans visa på vikten och värdet av mångfald som fokusområde. Eaton i Sverige som globalt arbetar med mångfald och inkludering sedan flera år. Vår erfarenhet av att mångfald har visat sig skapa en innoativ, kreativ och välkomnande arbetsmiljö inte bara för våra anställda utan även för våra kundrelationer. Det är viktigt att ge bra förutsättningar och skapa ett utvecklande ledarskap för att ta till vara på våra olika erfarenheter, bakgrund och kunskapsperspektiv. Ökad mångfald inom Eaton har visat sig ge en god arbetsmiljö med ömsesidig respekt som recept för mer kunskap och arbetsglädje.

  – Eaton

 • "För Finansförbundet är det ett helt centralt mål att bakgrund eller identitet inte ska påverka dina möjligheter i arbetslivet. Som fackförbund gäller det medlemmarna, men även i den egna organisationen. Genom att ansluta oss till Diversity Charter Sweden tar vi nu nästa steg i vårt arbete för mångfald och inkludering. Vi förbinder oss att aktivt arbeta med detta, men får också tillgång till kunskap och ett stort och värdefullt nätverk där vi kan lära oss av varandra. Det är först när vi alla känner att vi värdesätts för de vi är, som vi på riktigt har lyckats som organisation."

  – Finansförbundet

 • "Det som driver oss på Fora är att få bidra till ett hållbart samhälle och ett tryggare arbetsliv för våra kunder, genom kollektivavtalade försäkringar. Det finns en bredd av mångfald bland våra kunder, och vi tror på att en mångfald bland våra medarbetare utifrån olika kompetenser, bakgrund och erfarenheter ökar vår förmåga att skapa kundnytta samt bidrar till att vi är en attraktiv arbetsgivare."

  – Fora

 • ”På GKN Aerospace Sweden strävar vi alltid efter att vara en organisation där alla medarbetare får lära sig nya saker och utvecklas, både som individer och i våra yrkesroller. Vi vet att team och organisationer där man är medveten om varandras olikheter och kan inkludera det i sitt medarbetarskap och ledarskap är mer framgångsrika än andra. Vi ser därav vårt deltagande i Diverisity Charter som en nyckel i att lära oss mer om detta och ge oss input för att frigöra potential inom Diverisity and Inclusion på GKN Aerospace.”  

    GKN Aerospace Sweden

 • "Jämställdhet, mångfald och inkludering är en del av Handelsbankens grundläggande värderingar. Mångfald är en viktig del av vår framgång, en nyckelfaktor för nytänkande och innovation och är nära sammankopplad med vår lönsamhet. Genom att attrahera, rekrytera, utveckla medarbetare med olika bakgrund, perspektiv och erfarenheter förbättrar vi vår förmåga att förstå vara kunders behov och anpassa oss till ett samhälle i ständig förändring.

  Vi strävar efter att spegla mångfalden i de samhällen vi verkar i samt att uppnå och bibehålla en jämn könsfördelning i alla delar av banken. Genom att ha en inkluderande kultur kan vi på bästa sätt ta tillvara fördelarna som jämställdhet och mångfald innebär."

    Handelbanken

 •  

  ”Inclusion is diversity in action. That is why inclusion comes first. Diversity is the mix of people while inclusion is about actively advocating for that mix and making it work.
  "

   

  – H&M Group

 • "HCL Technologies is proud to be a member of the Diversity Charter Sweden and stands committed to fostering a diverse and inclusive work culture. At HCL Technologies, we believe that progress is best achieved through inclusivity and collaboration."

  HCL Technologies

 • Som en stor aktör har ICA ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka. Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt. ICAs mångfaldsarbete handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter för att därigenom skapa en dynamisk verksamhet med hög kvalitet. ICA driver flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga, för funktionsnedsatta och ge nyanlända stöd för etablering.

  – ICA Gruppen AB

 • ”Medlemskap i Diversity Charter ger möjligheter att utbyta kunskaper och erfarenheter med andra medlemmar, i Sverige så väl som i Europa, det ser jag som väldigt värdefullt!”

  ImplementDiversity AB

 • "Vi på Inclusive Views är glada att vara med i Diversity Charter och att få möjligheten att nätverka med andra företag som på olika sätt har mångfald högt på agendan. Vi ser främst fram emot att inspireras av hur övriga medlemsföretag arbetar med att skapa inkluderande arbetsplatser."

  – Inclusive Views

 • "ISS framtid är beroende av att vi klarar av att attrahera och inkludera alla olika kompetenser och bakgrunder in till vårt företag. Arbetet inom mångfald och inkludering är därför avgörande för oss. Så med stor ödmjukhet men med hög ambition ser vi fram emot att få vara en del av Diversity Charter och hoppas att vi tillsammans ska kunna ta detta arbete till en ny nivå där vi verkligen kan göra skillnad.”

  – ISS Facility Services AB

 • "Hela Jobbentréns affärsidé bygger på mångfald och inkludering på arbetsmarknaden – i praktiken. Vi skapar lyckade och långsiktiga anställningar tillsammans med nyanlända och arbetsgivare. Genom att bli medlemmar i Diversity Charter ser vi fram emot att dela med oss av våra lärdomar, ta del av andras samt fortsätta utveckla båda oss själva och hela verksamheten."

  – Jobbentrén

 • ”Som medlemmar i Diversity Charter vill vi bidra  till en ömsesidig informationsspridning om mångfald och inkludering.

  Jobbfestivalen med tema mångfald arbetar aktivt med viktig informationsspridning i strävan att förändra attityder på arbetsmarknaden samt att bidra till en förbättrad matchning.

  Vi gör det genom att skapa evenemang i syfte att öka mångfalden och minska risken för diskriminering exempelvis via ett årligt återkommande event i Kungsträdgården”.  Vi vänder oss både till företag som har plattformar eller tjänster som ökar mångfalden och minskar risken för diskriminering och företag med ett kontinuerligt rekryteringsbehov och såklart jobbsökare”

  – JobbFestivalen

 • "Det behövs att vi är många som jobbar för ett inkluderande samhälle, för att en positiv förändring ska ske. Ett starkt nätverk av goda viljor och gedigen kunskap som Diversity Charter Sweden är en väg dit.

  KAPI är Sveriges byrå inom inkluderande kommunikation med fokus på språklig och kulturell mångfald. Vi tycker att alla människor ska ha samma möjligheter att ta till sig viktig information och att delta i det svenska samhället. Det är en demokratifråga. Därför finns vi för alla myndigheter och företag som vill nå ut till utrikes födda målgrupper i Sverige."

  KAPI

 • KEY Relocation is proud to be a member of the Diversity Charter Sweden. Global Mobility is about getting the right people in the right place at the right time.

  But it’s also about helping companies bring people’s differences together in the workplace. We see the movement of people to new countries and cultures as inclusive and diverse by its very nature."

  KEY Relocation 

 • "Vi på KPMG har valt att gå med i Diversity Charter Sweden för att uppnå ett ökat kunskapsutbyte inom mångfald och inkludering. KPMG är en global organisation, och en av våra främsta styrkor är just våra medarbetares olika erfarenheter, perspektiv och personligheter. Med inträdet ser vi fram emot att byta tankar och idéer med nätverkets medlemmar!"

  KPMG


 • Ledarna anser att aktivt arbete för inkludering och mot diskriminering är en viktig framtidsfråga för chefer. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt, och utan en större mångfald bland chefer och medarbetare kan vi inte komma tillrätta med all den outnyttjade kompetens som finns på arbetsmarknaden.

  – Ledarna

 • På Länsförsäkringar AB vill vi ha ett öppet och tolerant arbetsklimat som är befriat från alla former av diskriminering. Det är grundstenen i vårt förhållningssätt mot varandra och våra kunder. Att aktivt jobba för att främja jämställdhet och mångfald är en självklarhet i vår företagskultur. Vi ser olikheter som en tillgång och vill skapa en arbetsplats som ger oss alla utrymme att växa utifrån våra egna och Länsförsäkringar ABs förutsättningar. Ju fler av oss som har olika bakgrund och erfarenheter, desto starkare blir vi.  Graden av nytänkande är högre när olika människor möts och samverkar.

  – Länsförsäkringar AB

 • At Massive Entertainment, we are committed to continuously promote diversity and inclusion, both in our studio and our industry. Diverse teams stemming from different backgrounds and cultures equal increased productivity and creativity. Diversity Charter Sweden is a valuable source for inspiration, knowledge and ideas in our everyday mission to improve equality, diversity and inclusion at Massive.

  – Massive Entertainment

 • "Our ambition is to create an exceptional place to work, with a fully diverse and inclusive culture. By bringing together individuals from diverse backgrounds, we can better engage colleagues, uncover new ways of thinking and better serve the needs of our customers and clients."

  – John Foley M&G Investments

 • Mångfald för oss innebär att erkänna och uppskatta alla individer oberoende av kön, nationalitet, etnicitet, religion eller ideologi, handikapp, ålder, sexuell läggning och identitet. Dessa principer gäller inte enbart för alla våra anställda utan även i vår yrkesverksamhet. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö utan fördomar. Det är självklart för oss att ett mångfaldigt team bidrar med olika perspektiv och insikter till vår verksamhet, att det skapar kreativitet, olika infallsvinklar på problemlösning och ger en hållbarhet som inte skulle vara möjligt utan mångfald.

  – Michael Page International (Sweden) AB

 • "Vi på Mitt Liv delar Diversity Charters vision och är övertygade om att tillsammans blir vi starkare och kan åstadkomma mer och ännu snabbare. Vi ser mycket fram emot att lära oss av alla I nätverket och också få bidra med det vi kan under vårt kommande medlemskap."

  – Mitt Liv AB (svb)

 • “At Morningstar, we are committed to Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) because it makes a stronger company but more importantly because it’s simply the right thing to do. We want to create a workplace that welcomes, celebrates, invests in, and empowers all people—one where everyone belongs, and where colleagues feel safe and comfortable to be themselves. This may look different in Stockholm than it does in Chicago or in Mumbai. But the goal (and hopefully, the outcome) is the same: we want our diverse, equitable, and inclusive workplace to be the foundation for new, better decisions about what we do and how we do it.”  

  – Morningstar

 • På MultiMind är vi specialiserade inom mångfald och kan erbjuda ert företag workshops och föredrag kring inom Diversity Management. Vi kartlägger, analyserar och förbereder er organisation i hur ni kan förbättra och effektivisera er organisation ur ett mångfaldsperspektiv. Det kan handla om alltifrån hur man bygger företag upp ur en mångfaldssynvinkel, till hur man ska tänka kring nya rekryteringar eller företagets interna kultur.

  – MultiMind Bemanning AB

 • "Vi ser fram emot värdefulla kontakter och möjliga samarbeten med företag som ser värdet i mångfald och inkludering. Tillsammans kan vi skapa inspirerande möten med elever, så att fler unga får förebilder, känner sig välkomna till arbetslivet och motiverade att ta sig till alla jobb."

  – My Dream Now

 • "Att vara medlem i Diversity Charter Sweden är ett självklart val för inspiration, kompetensutbyte och att få hänga med andra härliga människor som strävar efter samma sak!"

  Oubaitori AB

 • Peab har bestämt sig för att bli ledande inom samhällsansvar och har satt tuffa mål för att uppnå det. Mångfald och inkludering är en viktig del i den målsättningen som vi nu vill accelerera i vår koncern. Vill vi nå våra mål så är lärande en essentiell pusselbit, varför medlemskapet i Diversity Charter känns som ett viktigt steg på vägen!

  – PEAB

 • "Pihr’s mission is to close the global pay gap by offering organizations world-class technology and advisory services”.

  – Pihr

 • Vi på PS Occasion delar Diversity Charters mening om att olikheter är en resurs och vi vill aktivt arbeta för att få in fler perspektiv i vår bransch. Dels för att det är viktigt för oss internt i våra arbetsgrupper, men även för att skapa riktigt bra och hållbara kommunikationslösningar till våra uppdragsgivare.

                                                                              – PS Occasion

 • "Publicis Groupe's motto is “Viva la Difference”, we celebrate difference. We value each individual for who they are and believe that we, through actively working with diversity and inclusion, will become a better place to work for our people and produce better work for our clients.

  We at Publicis Groupe Sweden are excited to join Diversity Charter Sweden! We look forward to gaining new knowledge and to share our experiences and ideas with other member companies. And to together work for a better world; a world that celebrates difference."

                                                                       
  –Publicis Groupe Sweden

 • "A culture based on inclusion and belonging is key for PwC's ability to attract and retain talent, drive growth and success, but also to advance issues of inclusion and diversity and make a difference in society in a broader context. Membership in the Diversity Charter is a natural step for us, not only to become part of an important network, but also to work towards a more inclusive and diverse society as a whole."

  – PwC

 • Landstinget arbetar för att främja hållbar utveckling inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Övergripande mål för Stockholms läns landsting som arbetsgivare är att verka för en arbetsmiljö som ger alla samma villkor och möjligheter i yrkeslivet. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv på arbetsplatsen skapar goda arbetsmiljöer som i sin tur leder till bättre vård och service till länets invånare och hållbar utveckling i regionen.

  – Region Stockholm

 • "Right To Play Sverige är medlemmar i Diversity Charter för att det är ett starkt nätverk för erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi är övertygade om att samverkan är det enda sättet att hitta lösningar för ett inkluderande och jämlikt samhälle!”

  – Right To Play Sverige

 • ”Vår vision är ett Sverige där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden. Allt vi gör på Samhall syftar till att bryta utanförskap och att ta tillvara på den mångfald av förmågor som våra medarbetare har. Det är därför självklart för oss att vara med i Diversity Charter för den möjlighet till kunskapsutbyte och inspiration som det ger.”

   

  – Samhall

 • "SAP har valt att bli medlemmar i Diversity Charter Sweden för att öka engagemanget kring mångfald och inkludering, både inom den egna organisationen och tillsammans med andra företag.

  En inkluderande kultur, inkluderande utvecklingsmöjligheter, och ett mångfaldigt ekosystem är fundamental för SAP:s framgång."

  – SAP

 • Scandic Hotels föddes som ett litet väghotell i Laxå 1963. Idag växer vi så det knakar, med nya hotell och renoveringar i var och varannan stad. Scandic är idag Nordens största hotellkedja med över 230 hotell där miljontals resenärer ska få en ”great hotel experience” varje dag, dygnet runt, året runt! Vi som skapar ”great hotel experiences” är 14000 medarbetare från mer än 100 länder som vill att du ska trivas oavsett om du är i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Polen, Belgien eller Holland.

  – Scandic Hotels AB

 • Intern och extern mångfald, jämställdhet och inkludering är nycklar för Sida i arbetet med att utrota fattigdom och lyckas i en komplex, snabb och föränderlig omvärld, samt för att hitta vägar till nya partnerskap och innovationer som bidrar till att nå målen i Agenda 2030

  – Sida

 • Skanska är Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Vi arbetar målmedvetet med mångfald och inkludering, med tydliga kopplingar till våra värderingar och hållbarhetsmål. Genom vårt medlemskap i Diversity Charter vill vi aktivt bidra men också inspireras till att ständigt uppdatera oss och ligga i framkant i detta arbete.

  – Skanska Sverige AB

 • Inom Sodexo ser vi mångfald och inkludering som en affärsnödvändighet. Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för resultat och innovation. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger. Kvinnor utgör 54 procent av personalstyrkan runt om i världen i Sodexo. Det är av stor vikt att främja kvinnors möjlighet till avancemang för att få balans i könsfördelningen även på chefsnivå.

  – Sodexo AB

 • "Våra olikheter är vår absolut främsta styrka och teamen är uppbyggda för att komplettera varann. Olika nationaliteter, expertis, erfarenheter och personligheter gör att vi kan tillgodose våra kunder. Vi är medlemmar i Diversity Charter Sweden för att bli ännu bättre på att verka för mångfald och inkludering."

  – Specsavers Sweden AB

 • ”Vi på SSAB leder omställning till en mer hållbar värld inom vår industri. Inkludering och mångfald är otroligt viktigt på den resan. Genom Diversity Charter Sweden ser vi fram emot att lära oss av andra organisationer samt dela med oss av våra erfarenheter inom detta område.”

  – Sustainergies

 • "Vi jobbar med att rusta och rekrytera hållbarhetstalang och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Via vårt medlemskap säkerställer vi inte bara att vi internt håller hög kvalitet inom inkluderande rekrytering utan ökar även våra partners och nätverks möjligheter."

  – Sustainergies

 • "Vi vet att det är många arbetsgivare som är måna om att ha en arbetsplats med mångfald och inkludering samt att man vill att personer som kommer som nya till Sverige ska kunna på smidigt sätt komma in på den svenska arbetsmarknaden. Den senaste är inte alltid lätt när man saknar egen kontaktnätverk och det är något som vi på Svea Arbetskraft vill ändra på!

  Därför tror vi att det finns en plats för alla på den svenska arbetsmarknaden och vi alla behövs för att sätta arbetsmarknaden i rörelse! Kom ihåg att vi gör detta som bäst tillsammans därför har vi valt att bli medlemmar i Diversity Charter Sweden."

  – Svea Arbetskraft

 • Alla kunder ska känna sig välkomna till Bilprovningen och kunna ta till sig kunskap om trafiksäkerhet och sitt fordon. Mångfald bidrar direkt till Bilprovningens utveckling, vår lönsamhet och affär genom nöjda kunder, nöjda och kreativa medarbetare och en ökad trafiksäkerhet. Vår långsiktiga målsättning är att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas.

  – Svensk Bilprovning AB

 • ”Ett medlemskap i Diversity Charter Sweden ger oss i Svenska Fotbollförbundet ett nytt sammanhang som är relevant och intressant för vårt arbete för mångfald. Fotboll är ett globalt språk för inkludering och medlemskapet ger oss möjligheter att i än högre grad bidra till gemenskap och sammanhållning i samhället.”

  – Svenska Fotbollsförbundet

 • Syftet med Svenska Postkodlotteriet är att bidra till en bättre värld och det gör vi genom att generera ett överskott till civilsamhället. Givet vår vision är det en självklarhet för oss att arbeta med hållbarhet utifrån alla perspektiv och där är mångfald och inkludering en otroligt viktig del. Vi tror på människors lika värde och är övertygade om att ett team rikt på mångfald och där var och en har lika möjligheter stärker vår affär. Vi ser fram emot att ta del av den kunskap och erfarenhet som finns inom Diversity Charter. 

  – Svenska Postkodlotteriet

 • "Svevia är specialister på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Vi vill också vara specialister på att vara en arbetsplats för alla; en hållbar vägbransch behöver medarbetare som speglar samhället, och Svevia vill leda den utvecklingen. Varje dag ser vi att en inkluderande arbetsplats skapar engagemang och delaktighet – två nödvändiga fundament för att Svevia ska kunna utvecklas som företag. 

  Det här är förstås inget som kommer av sig självt. Tvärtom. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt för att öka mångfalden i alla grupper och på alla nivåer i företaget, vi målsätter, mäter och följer upp. Genom att vara med i Diversity Charter får vi en möjlighet att lära och inspireras av andra inom detta område samt dela med oss av våra egna erfarenheter. 

  – Svevia

 • Systembolaget bygger på en hållbar idé. Ett företag som säljer öl, vin och sprit utan vinstintresse begränsar alkoholproblemen i Sverige. Systembolaget finns till för alla och det ska våra kunder och medarbetare känna. Vår målsättning är att Systembolagets medarbetare ska spegla den mångfald som finns i Sverige och verka i ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om människor med olika bakgrund och erfarenheter. Detta för att vi på lång sikt ska kunna utföra vårt uppdrag, fortsätta möta våra kunder på ett professionellt sätt och trygga vår framtida kompetensförsörjning.

  – Systembolaget AB

 • Särnmark arbetar för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva på lika villkor som alla andra och med full tillgång till samhället. Den värdegrunden genomsyrar även vår roll som arbetsgivare och vårt arbete med jämställdhets- och mångfaldhetsarbete är vi övertygade om bidrar till ett bättre liv både för våra många anställda och för våra kunder.

  – Särmarks Assistans AB

 • "Vi är med i Diversity Charter för att bli inspirerade av andra organisationers perspektiv, men samtidgt även kunna bidra med vår kompetens för att tillsammans kunna skapa fler organisationer som är inkluderade och hållbara."

  – The Social Few

 • Vi på THS Armada, den största karriärmässan i Skandinavien, är en länk mellan KTH studenter och företag. Vi är glada att vara medlemmar i Diversity Charter Sweden, så att vi kan lära oss mer om mångfald & inkludering. Kunskapen och inspirationen vill vi dela vidare, och visa företagen att dessa kärnvärden är viktiga för deras framtida anställda från KTH.

  – THS Armada

 • TIME DANOWSKY är en advokatbyrå med fokus på framtidens affärer där innovation och nyskapande är en naturlig del av varje organisations affärsverksamhet. Det har gett oss många tillfällen att inspireras av kraften i mångfalden, att se hur olikheter och mänskliga möten leder till nya perspektiv och möjligheter. Med ett inkluderande förhållningssätt vill vi verka för ökad mångfald och nya perspektiv även i vår bransch.

  – TIME DANOWSKY Advokatbyrå AB

 • En viktig del i vår vision är att bidra till en hållbar arbetsmarknad och det gör man inte själv. Därför har vi valt att ingå i Diversity Charters medlemsnätverk. Här kan vi tillsammans med många andra företag, som har samma ambition, säkerställa att vi får en arbetsmarknad som utgår från kompetens och inget annat. Tillsammans kan vi lyfta upp affärsnyttan med mångfald och inkludering.

  – TNG

 • ”På Tre tror vi på alla människors lika värde. Vi är genuint intresserade av människors olika perspektiv och åsikter.

  Diversity Charter är en del av vår läranderesa, i syfte att skapa förståelse för de utmaningar vi har och hur vi riktar vårt fokus inom mångfaldsområdet bäst. Allt för att uppnå vår fulla potential vad gäller kreativitet, innovationskraft och resultat.”

  – Tre

 • "Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för vår konkurrenskraft och lönsamhet. En allsidig sammansättning av kompetenser och erfarenheter i en arbetsgrupp skapar dynamik och nytänkande och ökar möjligheterna att fånga upp frågor och utmaningar från olika perspektiv. Mångfald i våra arbetsgrupper är även en viktig del i att kunna utveckla innovativa arbetssätt och metoder, vilket är en avgörande framgångsfaktor för oss."

  – Tyréns

 • Unicus är IT-konsultföretaget med inriktning på test och kvalitetssäkring. Alla våra konsulter har Asperger. För det gör oss till bättre testare. 

  I digitaliseringens tidevarv behöver alla företag vassa testare. Använder ditt företag Unicus minskar ni dessutom arbetslösheten bland personer med funktionsvariation. Och utan att ni som företag behöver ta någon risk. Testa oss – testa annorlunda!

  – Unicus Sverige AB

 • ”På Väsbyhem ser vi det enorma värde som finns i att arbeta aktivt med mångfaldsfrågor och vi har de senaste åren intensifierat detta arbete genom att bland annat involvera alla Väsbyhems anställda i både mål och konkreta åtgärder. För oss är det en självklarhet att mångfald berikar och att vi kommer att nå längre om vi tar vara på människors olikheter, både gentemot anställda och kunder.

  Ett medlemskap i Diversity Charter Sweden är ett steg på vägen på den här resan. Vi ser verkligen fram emot att inspireras av andras framsteg och engagemang såväl som att dela med oss av vad vi har uppnått så här långt.”    

  – Väbyhem

 • Västra Götalandsregionen ska vara ett föredöme och en föregångare i arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Vi har antagit Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter som berör till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare. Det är ett viktigt steg i att nå vår vision om det goda livet, för varje människa, och vår ambition om att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

  – Västra Götalandsregionen 

 • På We Select arbetar vi aktivt med jämställdhet- och mångfaldsfrågor som en självklar del av vår rekryteringsprocess. Vi är övertygade om att olikheter i grupper skapar en bättre företagskultur, kreativitet och lönsamhet. Vi hjälper våra kunder att se över sin organisation och tar fram långsiktiga rekryteringsstrategier i syftet att skapa en arbetsplats med ökad jämställdhet och mångfald. Bland annat har vi arrangerat flera lyckade event och rekryteringsdagar för våra kunder.

  – We Select 

 • Our objective by joining Diversity Charter is to share and join insightful discussions with other companies that, like Zound, want to enhance the focus on diversity and inclusion, with the ambition to create and shape a workplace where no one should feel excluded or disregarded. Getting fresh perspectives and learn about the contemporary pulse of other companies and organisations will allow us to grow together and help each other towards the path of inclusion and diversity.

  – Zound Industries 

We are Diversity Charter Sweden

Logo AFRY
Logo Ahlsell
Logo ALMI
Logo AMF
Logo Apoteket
Logo A-Search
Logo Auxilirec
Logo AVARN Security
Logo Axfood
Logo BBi Communication
Logo Beijer
Logo Bergendahls Food
Logo BiTA
Logo Bilprovningen
Logo Blocket
Logo Bluestep
Logo Bombay Works
Logo Clas Ohlson
Logo Dear Future
Logo DNB
Logo Dustin
Logo DUTT CSR Consulting
Logo Fastigo
Logo Eaton
Logo Edenred
Logo Folksam
Fora
Logo GEA
Handelsbanken
Logo H&M Group
Logo Hermansson & Co
Logo ICA
Logo IKEA
Inclusive Views
Logo Kantar SIFO
KPMG
Logo LEDA 20
Logo Ledarna
Logo Länsförsäkringar Stockholm
Logo Loreal
Logo Managing Diversity
Logo Massive
Logo M&G
Logo Michael Page
Logo Multimind
Logo My Dream Now
Logo Oubaitori
Logo Novare
Logo Nyckeltalsinstitutet
Logo Nordea
Logo Partsrådet
Logo Partsrådet
Logo Preem
Logo PS Occasion
Publicis Groupe Sweden AB
Logo Region Stockholm
Logo Sandvik
Logo Scandic
Logo S E B
Logo SIDA
Logo Skanska
Logo Sobona
Logo Sodexo
Logo Spendrups
Logo Spoon
Logo SSAB
Logo Stockholm Exergi
Logo Stockholms Stad
Svea Arbetskraft
Logo Svenska Filminstitutet
Logo Svenska Mässan
Logo Svenska Postkodlotteriet
Logo Swedbank
Logo Svevia
Logo Systembolaget
Logo Särnmark
Logo Tele2
Logo Telia
Logo Teskedsorden
Logo Tillväxt Botkyrka
Logo Time Danowsky
Logo T N G
Logo Unicus
Logo Unionen
Logo Volvo Cars
Logo Vattenfall
Logo Västra Götalandsregionen
Logo Zoundindustries
Logo Västtrafik
Logo We Select
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Medlemsskap
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Event
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Styrelsen
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Kommunikation
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact