Diversity Charter Sweden verkar för en värld där olika idéer, kunskaper, erfarenheter och kompetenser räknas, där olikhet är en resurs.

 • At AFRY we endorse diversity in all its forms.

  We want to attract people into our organization with different backgrounds and perspectives, because we know that it drives profitability, growth, innovation and joy.

  We are very happy to be a part of Diversity Charter Sweden! It is an excellent network of organisations that are sharing experiences, ideas and knowledge about inclusion and diversity.

  We still have a lots to learn and we are truly exited in meeting all of the representatives in Diversity Charter Sweden!

  – AFRY

 • Apoteket är ett omtyckt varumärke. Kombinationen av innovation, långa historia och hållbart företagande gör oss till ett företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården. Våra medarbetare är födda i 83 olika länder och talar tillsammans 57 språk. Mångfald hos oss bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökar Apotekets attraktionskraft. Vi tar vara på mångfalden och vi ser den som en stor fördel.

  – Apoteket AB

 • För Axfood är hållbarhetsfrågorna mycket viktiga för att attrahera och utveckla medarbetare. Mångfald och inkludering är i ständigt fokus med målet att spegla kundernas behov och att erbjuda lika möjligheter för alla. En god blandning av kompetenser och perspektiv ger fler infallsvinklar och genererar bättre resultat. Det handlar om långsiktig hållbarhet, affärsnytta och konkurrenskraft.

  – Axfood AB

 • Blocket’s products are for everyone and so is our working environment. That is why a diverse and inclusive culture is a necessity for innovation and continued growth. Also - being fair and equal feels good in our hearts.

  With a network like this we will learn and inspire each other to get a more diverse, inclusive and sustainable society. Contributing even more. It feels great and we are so excited to be part of Diversity Charter.

  – Blocket

 • Som en av marknadens ledande vinimportörer är det självklart för oss att ta ansvar för såväl människa som miljö och vi arbetar kontinuerligt för att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Ett led i detta är våra strategier för jämställdhet och mångfald – såväl i organisationen som gentemot marknaden. Vi vet att en organisation präglad av jämställdhet och mångfald bidrar till ett professionellt bemötande som skapar trygghet och trovärdighet hos medarbetare, arbetssökande, kunder och leverantörer. Vi är helt övertygande om att vår verksamhet blir ännu bättre och mer genomtänkt när vi aktivt använder oss av den mångfald av erfarenheter som företagets medarbetare är bärare av.

  – Hermansson & Co AB

 • I am Collective är en tvärkulturell kommunikationsbyrå som hjälper organisationer att skapa engagemang oberoende av kultur eller språk. Genom data driven insamling och analys får vi insikter om livssituation, attityder och värderingar, på så sätt kan vi hjälpa dig att bättre planera din kommunikation för att engagera de målgrupper du vill nå.

  – I am Collective

 • Som en stor aktör har ICA ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka. Det övergripande målet är dels att leda utvecklingen i en mer hållbar riktning, dels att driva vår egen verksamhet på ett hållbart sätt. ICAs mångfaldsarbete handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det mervärde som ryms i samspelet mellan olikheter för att därigenom skapa en dynamisk verksamhet med hög kvalitet. ICA driver flera initiativ för att öka mångfalden, exempelvis genom att skapa sysselsättning för unga, för funktionsnedsatta och ge nyanlända stöd för etablering.

  – ICA Gruppen AB

 • Ledarna anser att aktivt arbete för inkludering och mot diskriminering är en viktig framtidsfråga för chefer. En arbetsmarknad präglad av mångfald ökar möjligheten för innovation och tillväxt, och utan en större mångfald bland chefer och medarbetare kan vi inte komma tillrätta med all den outnyttjade kompetens som finns på arbetsmarknaden.

  – Ledarna

 • På Länsförsäkringar AB vill vi ha ett öppet och tolerant arbetsklimat som är befriat från alla former av diskriminering. Det är grundstenen i vårt förhållningssätt mot varandra och våra kunder. Att aktivt jobba för att främja jämställdhet och mångfald är en självklarhet i vår företagskultur. Vi ser olikheter som en tillgång och vill skapa en arbetsplats som ger oss alla utrymme att växa utifrån våra egna och Länsförsäkringar ABs förutsättningar. Ju fler av oss som har olika bakgrund och erfarenheter, desto starkare blir vi.  Graden av nytänkande är högre när olika människor möts och samverkar.

  – Länsförsäkringar AB

 • För oss handlar mångfald om värdet av olikheter hos våra ledare och medarbetare. Våra arbetsplatser ska spegla våra kundmålgrupper och samhället i stort. Genom olika erfarenheter och kompetenser förbättrar vi möjligheten att tillgodose våra kunders behov. Med bredare perspektiv kan vi utveckla den traditionella bransch vi verkar i och skapa affärer för framtiden. På så sätt bidrar mångfald till ökad affärsnytta.

  – Mekonomen Norden AB

 • Mångfald för oss innebär att erkänna och uppskatta alla individer oberoende av kön, nationalitet, etnicitet, religion eller ideologi, handikapp, ålder, sexuell läggning och identitet. Dessa principer gäller inte enbart för alla våra anställda utan även i vår yrkesverksamhet. Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö utan fördomar. Det är självklart för oss att ett mångfaldigt team bidrar med olika perspektiv och insikter till vår verksamhet, att det skapar kreativitet, olika infallsvinklar på problemlösning och ger en hållbarhet som inte skulle vara möjligt utan mångfald.

  – Michael Page International (Sweden) AB

 • På MultiMind är vi specialiserade inom mångfald och kan erbjuda ert företag workshops och föredrag kring inom Diversity Management. Vi kartlägger, analyserar och förbereder er organisation i hur ni kan förbättra och effektivisera er organisation ur ett mångfaldsperspektiv. Det kan handla om alltifrån hur man bygger företag upp ur en mångfaldssynvinkel, till hur man ska tänka kring nya rekryteringar eller företagets interna kultur.

  – MultiMind Bemanning AB

 • Novartis focus on cultivating an inclusive and engaging high-performance environment that values and leverages diversity, creating a workplace that encourages and utilizes the ideas of all associates. To operate successfully as a global organization, it is essential that our people reflect the rich diversity of our markets. The people who work at Novartis Group companies come from a variety of backgrounds that include different nationalities, different cultures, and different life and professional experiences. As our customer base becomes increasingly diverse, a diverse talent pool of the best-qualified candidates becomes critical in being able to better understand patient and customer needs, and provide innovative solutions.

  – Novartis Sverige AB

 • ”Partsrådet är centrala parters stöd till lokala parter, fack och arbetsgivare som arbetar tillsammans för att stärka statsförvaltningen. Sett till de utmaningar som staten står i och inför så är det viktigt att fånga olika perspektiv. Därför behöver vi sträva efter att bli riktigt bra på att ta tillvara potentialen som finns i olikheter.”

  – Partsrådet

 • Vi på PS Occasion delar Diversity Charters mening om att olikheter är en resurs och vi vill aktivt arbeta för att få in fler perspektiv i vår bransch. Dels för att det är viktigt för oss internt i våra arbetsgrupper, men även för att skapa riktigt bra och hållbara kommunikationslösningar till våra uppdragsgivare.

                                                                              – PS Occasion

 • Landstinget arbetar för att främja hållbar utveckling inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Övergripande mål för Stockholms läns landsting som arbetsgivare är att verka för en arbetsmiljö som ger alla samma villkor och möjligheter i yrkeslivet. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv på arbetsplatsen skapar goda arbetsmiljöer som i sin tur leder till bättre vård och service till länets invånare och hållbar utveckling i regionen.

  – Region Stockholm

 • Scandic Hotels föddes som ett litet väghotell i Laxå 1963. Idag växer vi så det knakar, med nya hotell och renoveringar i var och varannan stad. Scandic är idag Nordens största hotellkedja med över 230 hotell där miljontals resenärer ska få en ”great hotel experience” varje dag, dygnet runt, året runt! Vi som skapar ”great hotel experiences” är 14000 medarbetare från mer än 100 länder som vill att du ska trivas oavsett om du är i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Tyskland, Estland, Polen, Belgien eller Holland.

  – Scandic Hotels AB

 • På SJ tror vi att mångfald och inkludering är rätt väg att gå och det är en viktig del i vår vision, våra värderingar och vår affär. SJ är till för hela samhället och därför är det viktigt att våra medarbetare speglar samhällets sammansättning. Både våra medarbetare och kunder ska känna sig inkluderade - på arbetsplatsen och ombord på tågen. SJ ser att olikhet skapar konkurrenskraft och affärsnytta. Mångfalden av olika bakgrund, erfarenhet och kompetens bland våra medarbetare vill vi ta vara på. Goda möten ger ett gott arbetsklimat och våra kunder får en bättre service.

  – SJ AB

 • Skanska är Sveriges ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Vi arbetar målmedvetet med mångfald och inkludering, med tydliga kopplingar till våra värderingar och hållbarhetsmål. Genom vårt medlemskap i Diversity Charter vill vi aktivt bidra men också inspireras till att ständigt uppdatera oss och ligga i framkant i detta arbete.

  – Skanska Sverige AB

 • Inom Sodexo ser vi mångfald och inkludering som en affärsnödvändighet. Vi är övertygade om att mångfald är en förutsättning för resultat och innovation. Genom nätverk och samarbeten skapar vi en kultur som välkomnar olikheter och uppskattar unika talanger. Kvinnor utgör 54 procent av personalstyrkan runt om i världen i Sodexo. Det är av stor vikt att främja kvinnors möjlighet till avancemang för att få balans i könsfördelningen även på chefsnivå.

  – Sodexo AB

 • Alla kunder ska känna sig välkomna till Bilprovningen och kunna ta till sig kunskap om trafiksäkerhet och sitt fordon. Mångfald bidrar direkt till Bilprovningens utveckling, vår lönsamhet och affär genom nöjda kunder, nöjda och kreativa medarbetare och en ökad trafiksäkerhet. Vår långsiktiga målsättning är att medarbetarnas sammansättning ska spegla kundernas.

  – Svensk Bilprovning AB

 • Systembolaget bygger på en hållbar idé. Ett företag som säljer öl, vin och sprit utan vinstintresse begränsar alkoholproblemen i Sverige. Systembolaget finns till för alla och det ska våra kunder och medarbetare känna. Vår målsättning är att Systembolagets medarbetare ska spegla den mångfald som finns i Sverige och verka i ett arbetsklimat som kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om människor med olika bakgrund och erfarenheter. Detta för att vi på lång sikt ska kunna utföra vårt uppdrag, fortsätta möta våra kunder på ett professionellt sätt och trygga vår framtida kompetensförsörjning.

  – Systembolaget AB

 • Särnmark arbetar för att möjliggöra att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva på lika villkor som alla andra och med full tillgång till samhället. Den värdegrunden genomsyrar även vår roll som arbetsgivare och vårt arbete med jämställdhets- och mångfaldhetsarbete är vi övertygade om bidrar till ett bättre liv både för våra många anställda och för våra kunder.

  – Särmarks Assistans AB

 • Unicus är IT-konsultföretaget med inriktning på test och kvalitetssäkring. Alla våra konsulter har Asperger. För det gör oss till bättre testare. 

  I digitaliseringens tidevarv behöver alla företag vassa testare. Använder ditt företag Unicus minskar ni dessutom arbetslösheten bland personer med funktionsvariation. Och utan att ni som företag behöver ta någon risk. Testa oss – testa annorlunda!

  – Unicus Sverige AB

 • Västra Götalandsregionen ska vara ett föredöme och en föregångare i arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Vi har antagit Sveriges första regionala handlingsplan för mänskliga rättigheter som berör till exempel fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både medarbetare och invånare. Det är ett viktigt steg i att nå vår vision om det goda livet, för varje människa, och vår ambition om att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.

  – Västra Götalandsregionen 

 • På We Select arbetar vi aktivt med jämställdhet- och mångfaldsfrågor som en självklar del av vår rekryteringsprocess. Vi är övertygade om att olikheter i grupper skapar en bättre företagskultur, kreativitet och lönsamhet. Vi hjälper våra kunder att se över sin organisation och tar fram långsiktiga rekryteringsstrategier i syftet att skapa en arbetsplats med ökad jämställdhet och mångfald. Bland annat har vi arrangerat flera lyckade event och rekryteringsdagar för våra kunder.

  – We Select 

Vi är Diversity Charter Sweden

OBS! Finns platser kvar i Malmögruppen

Peer review - lär av VArandra och bli ännu bättre på inkludering

Nu har du som är medlem möjlighet att i smågrupper få utbyta erfarenheter med andra medlemsföretag.

För två år sedan gjorde vi en undersökning bland er medlemmar och då kom det fram att den viktigaste anledningen till att vara medlem i Diversity Charter var just att få utbyta erfarenheter och då gärna i Workshop format. I våras hade vi en Fredagskunskap om Universella Arbetsplatser, där de i nästa steg erbjuder just detta. 

Grupper startas upp i oktober Stockholm, Göteborg & Malmö.

Flera av våra medlemmar är redan med i en grupp och är mycket nöjda efter första träffen.
Fr.v Gunnar Villevinge, Daniel Hjalmarsson Processledare & facilitatorer Lärandeforum UUA och Anna Carlsson Sigstedt projektledare Diversity Charter Sweden
Fr.v Gunnar Villevinge, Daniel Hjalmarsson Processledare & facilitatorer Lärandeforum UUA och
Anna Carlsson Sigstedt projektledare Diversity Charter Sweden

Varmt välkommen med din intresseanmälan. Sista anmälningsdag 15 september.
Vid stort intresse förbehåller sig Diversity Charters styrelse rätten att välja ut medlemmar till Peer Review.

Frågor: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Arrangörer: Lärandeforum UUA - Universell Utformning av Arbetsplatser UUA, (projekt finansierat av Europeiska Socialfonden), Akademikerförbundet SSR, i samverkan med Diversity Charter Sweden. 

Start 2020-10-05
Slut 2021-03-31
Anmälan senast 2020-09-21 06:00

Senaste datum för anmälan har tyvärr passerats.

Tillsammans med författaren, föreläsaren, verksamhetskonsulten, illustratören, trebarnspappan och filmälskaren Linus Jonkman ska vi tala om utmattningssyndrom kopplat till företagskultur.

v

Linus vill med sina egna illustrationer, berättelser och nya forskningsrön ge en klar bild utav vad utmattningssyndrom är och hur vi kan navigera runt den. Därigenom får du en förståelse för hur våra bolag kan bygga sunda företagskulturer vilka kan stävja denna folksjukdom.

Linus är mest känd för boken  “Introvert - den tysta revolutionen”. Han har även under många år jobbat med ledarskap, HR och organisationsutveckling. 

Vi kör frukost i samband med  föredraget och lite längre än vad vi brukar köra i Göteborg, då det var länge sedan vi sågs fysiskt. Givetvis kommer vi Coronananpassa eventet. Men du som har minsta förkylningssymtom ber vi av hänsyn till varandra att du stannar hemma.

Varmt välkommen!

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2020-10-23 08:00
Slut 2020-10-23 10:00
Anmälan från 2020-08-31
Anmälan senast 2020-10-21 23:00
Plats Plats meddelas inom kort

Den här våren och sommaren har på vissa håll tydligt blottlagt diskrimineringen. BlackLivesMatter började i USA, men hela världen tvingas nu att ta ställning om de vill fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, men var börjar man? 

Eventet sker helt digitalt, så du kan vara med oavsett vart du än befinner dig. 

Mer information kommer.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2020-11-06 08:30
Slut 2020-11-06 10:00
Anmälan från 2020-06-08
Anmälan senast 2020-11-04 23:00

Hur säkerställer man mångfald vid upphandlingar?


GÖTEBORG: Kör frukost i samband med det digitala föredraget och har efteråt en diskussion.
Givetvis kommer vi Coronananpassa eventet. Men du som har minsta förkylningssymtom ber vi av hänsyn till varandra att du stannar hemma.

Mer information kommer.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till medlemmar och gäster som är intresserade av medlemskap. Om du anmält dig och inte kommer utan att säga till kommer vi att debitera en no show-avgift på 250 kr.

Start 2020-11-27 08:30
Slut 2020-11-27 10:00
Anmälan från 2020-06-08
Anmälan senast 2020-11-25 23:00

UTDRAG UR  PRESSMEDDELANDE 

Stockholm 2 december 2010

 

"Sverigepremiär för internationellt nätverk

Idag startar Diversity Charter in Sweden – ett nätverk för framgångsrikt mångfaldsarbete i företag och organisationer. Utgångspunkten är den ökade konkurrenskraft som mångfaldsarbete ger. Och i förlängningen också en förbättrad lönsamhet.

Initiativtagare till det svenska nätverket är Volvo Cars, Skanska, Sodexo, L’Oréal, Novartis, Scandic, Axfood, A-Search, Managing Diversity och Lectia.

Grunden för nätverket är erfarenhetsutbyte mellan de blivande medlemsföretagen.

 • Många företag uttrycker att mångfaldsarbete är viktigt. Men de kan vara svårare att veta varför och hur. Nätverket visar vägen och möjligheterna med mångfald, inte minst att det resulterar i affärsnytta på flera plan, säger Åsa Lindström, Corporate Development & Diversity, Volvo Cars och talesperson för Diversity Charter in Sweden.

Initiativtagarna jobbar redan idag aktivt med mångfald på olika sätt, och har kommit olika långt i sitt arbete.

 • Med mångfald menar vi olikhet. Det handlar om de överlägsna fördelar man når när man på alla plan blandar olika etnicitet, kompetenser, åldrar, kön, personligheter med mera i organisationen. "

Vi återkommer med mer information.

Start 2020-12-02 15:00
Slut 2020-12-02 17:00
Plats Plats meddelas inom kort
 • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Medlemsskap
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Event
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Styrelsen
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 • Kommunikation
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Diversity Charter Sweden
United spaces
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
Hitta hit

Diversity Charter Sweden
Box 190
101 23 Stockholm
Sweden

Copyright © 2017 Diversity Charter Sweden

Contact