Styrelsen


Diversity Charter Sweden är en ideell förening. Föreningens aktuella styrelse valdes vid årsmötet den 20 april 2017. Här följer en presentation av styrelseledamöter:

Ordförande


Katarina Önell
Katarina Önell

Katarina är ordförande för Diveristy Charter Sweden. I hennes arbete på TNS Sifo tar hon del av svenska och internationella organisationers affärsutmaningar och stöder dem i deras förändringsarbete. Som diplomerad coach faciliterar hon även ledningsgrupper, coachar chefer samt utbildar ledare och HR. ”Med Sveriges demografiska förutsättning krävs det att vi använder all kompetens oavsett i vilken form den kommer för att fortsätta vara en fungerande välfärdsnation. Mångfald och inkludering är också en av de av mest avgörande frågorna för innovation och utveckling i en global och digital värld. Att få vara med och synliggöra samt sprida kunskap om och hur mångfald bidrar till affärsnytta och utveckling för företag, organisationer samt vårt land är en förmån”.

Vice Ordförande


Erik Dreborg
Erik Dreborg

Erik är vice ordörande i styrelsen samt en av initiativtagarna till Diversity Charter Sweden och till vardags jobbar han som VD på A-Search. A-Search AB är ett Executive Search bolag som är certifierade inom mångfald och ligger i framkant gällande mångfaldsstrategier inom rekryteringsbranschen. De hjälper kunder att utveckla sina organisationer genom att tydligt arbeta med mångfaldsfrågor både internt och externt. ”Att få möjligheten som småföretagare att få vara med att bidra till ett mer inkluderande samhälle ger inte bara en personlig tillfredställelse utan det är även bra för affärerna. A-Search AB har en viktig uppgift i styrelsen då dessa frågor i allra största grad även berör oss små företag. Vi små bolag har lätt att agera och allt att vinna på en mångfaldens strategi”.

Sekreterare


Stefan Hesselgren
Stefan Hesselgren

Stefan har suttit i styrelsen sedan 2014 och är sedan 2015 ordinarie ledamot och sekreterare i styrelsen. Till vardags arbetar han på Bilprovningen som HR-chef och Chef region Mitt. I HR-rollen så ingår ett ansvar över strategiska hållbarhetsfrågor där mångfald är ett prioriterat område för Bilprovningen. ”Jag hoppas genom mitt engagemang i Diversity Charter att visa på affärsnyttan för organisationer att arbeta med mångfaldsfrågorna och kunna bidra med stöd och praktiska verktyg till medlemsföretagen”.

Kassör


Evert Kroes
Evert Kroes

Evert Kroes är föreningens kassör och ansvar för föreningens ekonomi. På vardagar jobbar Evert som regionplanerare på Tillväxt- och regionplaneförvaltningen som är en del av Stockholms läns landsting. "Att arbeta med mångfald på arbetsplatser är helt enkelt en grundförutsättning för en hållbar tillväxt i Sverige" är Everts drivkraft för sitt styrelsearbete.

Ledamöter


Annika Elias
Annika Elias

Annika är ledamot i styrelsen och till vardags arbetar hon som ordförande i Ledarna. ”Min drivkraft är att jag tror att alla människor, om de ges rätt förutsättningar, vill och kan bidra till vårt gemensamma samhälle. Det är inte bara en skyldighet utan också en rättighet att få delta, och det kommer göra oss alla starkare!”.


Foto Irene
Irene Adenborg

Irene är ledamot i föreningens styrelse sedan 2016 och till vardags arbetar hon som HR-Director på Sodexo AB samt är Nordiskt ansvarig för mångfalds-och inkluderingsfrågorna. "När människors olikheter och erfarenheter förenas skapas engagemang, framgång och lönsamhet. Vi måste sträva efter att mångfald och inkludering blir en självklar del i organisationer och företag"


Marie Svaton title=
Marie Svaton

Marie är ledamot i föreningens styrelse sedan 2016 och till vardags jobbar hon som kommunikationsansvarig HR på Axfood AB. "Att fånga upp den kompetens som erbjuds i ett land med bred representation av människor med olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter är en förutsättning för att klara av de utmaningar som uppstår idag. Det är oerhört givande att få vara engagerad i en verksamhet som verkar för att påvisa affärsnyttan med framgångsrikt mångfaldsarbete och inkluderande förhållningssätt."


Sissi Rizko
Sissi Rizko

Sissi är ledamot i styrelsen och till vardags jobbar hon som projektledare för Mångfaldsprojektet på KTH sedan januari 2013. Hon jobbar även delvis som studievägledare för civilingenjörsprogrammen Materialdesign och Energi och Miljö och delvis som vice kanslichef på ITM-skolans utbildningskansli med ansvar för de studiesociala frågorna.


Åsa Nilsson Billme
Åsa Nilsson Billme

Åsa är ny-gammal styrelseledamot och en av grundarna till Diversity Charter Sweden. Till vardags jobbar hon med rådgivning, kompetensutveckling och processledning i mångfalds- och inkluderings-strategiskt arbete för företag och organisationer, i det egna företaget Lectia. ”Jag ser mångfald som nödvändigt för en hållbar framtid för människa och miljö. Den demografiska utvecklingen skapar nya utmaningar och möjligheter som vi kan - och bör - dra nytta av på bästa sätt. Att få förtroendet att vara med i arbetet med Diversity Charter är en fantastisk möjlighet att bidra till att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling på svenska arbetsplatser."

Suppleanter 


Gabriella Wiiala
Gabriella Wiiala

Gabriella är suppleant i styrelsen sedan 2016. Till vardags arbetar Gabriella som Business Director på contentbyrån Spoon, och där med fokus på kommunikation inom finans, hållbarhet och entreprenörskap. Gabriella sitter också i ledningsgruppen för Spoon Stockholm.
”Med hjälp av bra kommunikation kan vi bidra till verklig förändring inom mångfald och inkludering, men det räcker inte att bara skapa ett bra innehåll. För att lyckas behöver vi nå ut och engagera en bredare publik.”


Madelene Persson
Madelene Persson

Madelene är suppleant i styrelsen och är Jämställdhets- och mångfaldsansvarig inom HR för Swedbank koncernen. Madelene är ”övertygad om att ökad jämställdhet och mångfald bidrar till en bättre värld, bättre samhällen, bättre affärer och bättre relationer. Kunskapsnivån och viljan till förändring i Svenskt Näringsliv är än så länge för låg och där spelar Diversity Charter en viktig roll”.


Fredrik Carlson
Fredrik Carlson

Fredrik Carlson är suppleant i styrelsen sedan 2017 och arbetar till vardags som hållbarhetsstrateg för sociala hållbarhetsfrågor på SJ. ”För mig är mångfald och inkludering ingen välgörenhetsfråga, utan en överlevnadsfråga. Om vi lyckas ta tillvara på olikheterna i vår organisation blir vi inte bara en attraktiv arbetsgivare utan våra olikheter skapar konkurrenskraft och affärsnytta. Jag är nyfiken på att vara med och se hur Diversity Charter kan fortsätta skapa nätverk och engagemang som inspirerar fler i hela Sverige att vilja lyckas med sitt mångfaldsarbete.”


ergin.ozdemir
Ergin Özdemir
Invald vid årsmötet 2017. Ergin lägger all sin tid, sitt engagemang coh sin energi på att ptata och utbilda organisationer om olikheter och inkludering. Detta i rollerna socalentreprenör, föreläsare och workshop-facilitator. Med ökad medvetenhet, tillgång till rätt och relevanta fakta och kunskaper kan varje organisatione påbörja sitt mångfaldsarbete och ta till vara på allas fulla potential."Jag hoppas genom mitt engagemang i Diversity Charter att väcka nyfikenhet om olikheter och inkluderande ledarskap som skulle innebära mer lönsamhet och konkurrensfördelar för organisationer och företagen.”