Om mångfald


Diversity Charter Sweden har definierat sin syn på mångfald och betydelsen av mångfald på följande sätt:

Vi ser olikhet som resurs och vet att våra medlemmars konkurrenskraft, affärsnytta och verksamhetsutveckling gynnas av mångfald och inkludering.

Mångfald och lönsamhet

Arbetskraftsutveckling och demografi

Den egna arbetskraftstillväxten sjunker totalt sett i Europa. Den totala summan av sysselsatta personer förväntas minska med 30 miljoner mellan i slutet på 2010 och 2050. Detta har framför allt sin grund i en allt större åldrande befolkning, den s k babyboom-generationen som snart går i pension. Få länder i Europa är därmed självförsörjande på arbetskraft där man inte har tillräckliga födelsetal för att kunna ersätta sin befintliga befolkning. Den sjunkande arbetskraftstillväxten, primärt orsakad av den demografiska utvecklingen, leder i sin tur till en stagnerande ekonomisk tillväxt. Om nuvarande trender förblir oförändrade förutspår framtida prognoser att den årliga BNP-tillväxten för EU-25 förväntas systematiskt minska från 2.4% under perioden 2004-2010 till endast 1.2% mellan 2030-2050 (COM, 2006, 571, p. 3f EN).

År 2000 publicerade näringsdepartementet en detaljerad prognos över den svenska arbetskraftens sammansättning de närmaste 15 åren. Enligt denna prognos kommer år 2015 närmare 2 miljoner av Sveriges invånare, eller 22 procent av befolkningen, att vara 65 år eller äldre. Från och med detta år kommer den arbetsföra befolkningen att minska med 20 000 personer varje år. Samma prognos påvisar att fram till år 2015 ska närmare 40 procent av den nuvarande arbetsstyrkan pensioneras. Detta är första gången så många ska lämna arbetskraften under så kort tid (“Alla lika olika – mångfald I arbetslivet”, Näringsdepartementet 2000:69).

Den svenska befolkningen har förändrats i en snabb takt. Andelen utrikes födda utgjorde cirka 1,5 procent av befolkningen efter andra världskriget. Idag ser det betydligt annorlunda ut då drygt en miljon invånare är idag födda i något annat land än sitt nuvarande hemland vilket motsvarar knappt 12 % av den totala befolkningen. På kort tid har Sverige även ur ett internationellt perspektiv förvandlats till ett av världens mer mångetniska länder (Rapport Integration, 2002, Integrationsverket). Enligt det svenska Näringsdepartementets prognos från år 2000 kommer antalet personer med utländsk bakgrund att fortsätta att öka. År 2015 kommer 27 procent av befolkningen i arbetsför ålder – mellan 18 och 64 år – att ha utländsk bakgrund (”Alla lika olika – mångfald I arbetslivet”, Näringsdepartementet 2000:69).

Lönsamhet med mångfald i företag

Centre for Strategy and Evaluation Service, som utarbetat en rapport på uppdrag av Europeiska kommissionen, påvisar att företag och organisationer som arbetar med mångfaldsfokus har nått en mer engagerad arbetsplats. Genom aktivt mångfaldsarbete – Diversity Management – redogör rapporten för hur motivation och effektivitet såväl som kreativitet och innovation har ökat hos personalen. Detta har även resulterat i att frånvaron från arbetet och personalomsättningen har minskat och att de kulturella värderingarna i organisationerna har förstärkts.

Utöver de interna förändringarna visar rapporten att mångfaldsarbetet lett till att företagens/organisationernas rykte förbättrats vilket gjort det lättare att locka till sig och behålla högt kvalificerad personal och det har blivit lättare att övervinna arbetskraftsbrist. Kunderna upplever vidare att servicen har förbättrats och känner sig mer nöjda och tillgången till nya marknadssegment har förbättrats (”Methods and Indicators to Measure the Cost-Effectiviness of Diversity Policies in Enterprises”, 2003. Centre for Strategy & Evaluation Services”).

Lönsamhet med jämställdhet i företag

En undersökning gjord av Veckans Affärer från 2010, där varje börsbolags ledningsgrupp i Sverige har synats, visar att av totalt 254 börs-vd:ar är 4 kvinnor. Andel kvinnliga vd:ar utgör därmed 1,6 procent. Detta jämförs med år 1999 där av totalt 180 börs-vd:ar är 2 kvinnor, vilket utgör 1,2 procent. Vidare visas att 3,5 procent av samtliga styrelseordföranden är kvinnor och att 19 procent av ledamöterna är kvinnor (Wagner, Camilla, 2010. ”Jämlikast i världen? Glöm det”, i Veckans Affärer, 2010-03-11).

Enligt en ny rapport från konsultbolaget McKinsey, där man under september 2010 intervjuat 1.500 företagsledare I olika branscher och länder, påvisas det att företag med kvinnor i ledningen presterar bättre än företag med enbart män. De mest jämställda företagen – de med flest kvinnor i ledningen – har en avkastning på eget kapital som är 41 procent högre än bolag med enbart män. Enligt samma resultat är rörelsemarginalen 56 procent högre för företag med kvinnor i ledningen. Som slutsats konstaterar rapporten att kvinnligt ledarskap är särskilt effektivt för personalutveckling, förväntningar och belöningar, inspiration samt deltagande i beslutsfattande (“Women Matter 2010, 2010. McKinsey & Company).