Projekt


REaD

Diversity Charter har genomfört ett EU-finansierat projekt, där det övergripande målet har varit att sprida vår kunskap om mångfald och utveckla begreppet mångfald. Projekt REaD startade 2014 och pågick till och med maj 2015. Projektet hade som mål att starta och utveckla nätverk för mångfald och inkludering på arbetsplatsen på åtta orter i Sverige.

Projektet leddes av Diversity Charter Sweden som projektägare med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Länsstyrelsen Stockholm och Centrum mot rasism som partners.

Projektets slutrapport har skickats in till EU-kommissionen och finns att ladda ner här.